2023 Parker Solar là tàu vũ trụ mang sứ mệnh nghiên cứu Mặt Trời | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 34: Parker Solar là tàu vũ trụ mang sứ mệnh nghiên cứu Mặt Trời. Ngày 29/04/2021, Parker Solar bay qua lớp khí quyển ngoài của Mặt Trời với vận tốc 532000 km/h.

Bạn Bình chuyển ddooirvaanj tốc trên về đơn vị m/s được kết quả là 147777.(7) m/s.

a) Bạn Vân nói rằng “Parker Solar bay qua lớp khi quyển ngoài Mặt Trời với vận tốc 147778 m/s”. Số liệu đó đã được làm tròn đến hàng nào?

b) Tính tỉ số phần trăm giữa vận tốc của Parker Solar được bạn Vân làm tròn và vận tốc ánh sáng (làm tròn kết quả đếb hàng phần trăm), biết rằng vận tốc ánh sáng là 299792458 m/s

a) Bạn Vân đã làm tròn đến hàng đơn vị

Bài Hay  2023 Giải SBT bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong xã hội | SBT công dân 7 cánh diều

b) Tỉ số phần trăm giữa vận tốc của Parker Solar được bạn Vân làm tròn và vận tốc ánh sáng = (147778/ 299792458 ) x 100 $\approx$ 0.05%

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *