2023 Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về sóng âm?

12.3. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về sóng âm?

A. Sóng âm mang năng lượng.

B. Sóng âm được tạo ra bởi các vật dao động.

C. Chất rắn truyền âm kém hơn chất khí

D. Sóng âm không truyền được trong chân không.

  • C. Chất rắn truyền âm kém hơn chất khí

– Vận tốc truyền âm trong không khí nhỏ hơn trong nước, vận tốc truyền âm trong nước nhỏ hơn trong thép

=> Như vậy, vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Đánh dấu (-) vào ô | trước những nội dung không đúng về vai trò của ngành nuôi thuỷ sản đối với nền kinh tế nước ta. | SBT công nghệ 7 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *