2023 Phát biểu nào sau đây sai? | SBT Toán 7 Cánh diều

BÀI TẬP

Bài 72: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Mọi số vô tỉ đều là số thực

B. Mọi số thực đều là số vô tỉ

C. Số 0 là số hữu tỉ

D. $-\sqrt{2}$ là số vô tỉ

B. Mọi số thực đều là số vô tỉ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh lịch sử nào sau đây? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *