2023 Quá trình chuyển hoá năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?

25.2. Quá trình chuyển hoá năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?

A. Nhiệt năng – hoá năng.

B. Hoá năng – điện năng.

C. Hoá năng – nhiệt năng.

D. Quang năng – hoá năng.

  • C. Hoá năng – nhiệt năng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2cách nhau một khoảng a = 0,8 mm, khe F được chiếu sáng bằng bức xạ tử ngoại, bước sóng 360 nm.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *