2023 Sắp xếp các hình sau theo thứ tự thể tích giảm dần: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 14: Sắp xếp các hình sau theo thứ tự thể tích giảm dần:

– Hình lăng trụ đứng tứ giác có độ dài cạnh bên bằng 10cm và đáy là hình thang cân với độ dài đáy bé, đáy lớn, đường cao lần lượt bằng 2 cm, 8cm, 4 cm.

– Hình lập phương có độ dài cạnh bằng 8 cm.

– Hình lăng trụ đứng tam giác có độ dài cạnh bên bằng 10cm và đáy là tam giác với độ dài một cạnh và  đường cao tương ứng cạnh đó lần lượt bằng 4 cm, 3cm

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác là: $\frac{(8+2)\times  4}{2} \times 10=200 (cm^{3})$

Thể tích của hình lập phương: $8= 512 (cm^{3})$

Thể tích của hìn lăng trụ đứng tam giác là: $\frac{4\times  3 }{2}\times  10=60(cm^{3})$

Bài Hay  2023 Bài tập 2. Trang 81 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

Do 512 > 200 > 60 nên sắp xếp các hình theo thứ tự thể tích giảm dần là: hình lập phương, hình lăng trụ đứng tứ giác, hình lăng trụ đứng tam giác.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *