2023 Sắp xếp các số $\left | -4\right |; \sqrt{5}; \left | \frac{-11}{3} \right |; \sqrt{64}; \frac{-7}{3}$ theo thứ tự tăng dần là: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 75: Sắp xếp các số $\left |  -4\right |; \sqrt{5}; \left | \frac{-11}{3} \right |; \sqrt{64}; \frac{-7}{3}$ theo thứ tự tăng dần là:

A. $\frac{-7}{3}; \left | \frac{-11}{3} \right |; \sqrt{5}; \left |  -4\right |; \sqrt{64};$

B.$\frac{-7}{3}; \sqrt{5}; \left | \frac{-11}{3} \right |; \left |  -4\right |; \sqrt{64}; $

C.$\sqrt{64}; \left |  -4\right |;  \left | \frac{-11}{3} \right |;\sqrt{5};\frac{-7}{3}$

D.$\frac{-7}{3}; \sqrt{5}; \left | \frac{-11}{3} \right |; \sqrt{64}; \left |  -4\right |$

 

 

B.$\frac{-7}{3}; \sqrt{5}; \left | \frac{-11}{3} \right |; \left |  -4\right |; \sqrt{64}; $

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết 5 nghề em yêu thích ở địa phương và chỉ ra công việc đặc trưng và trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của những nghề đó | SBT Hoạt động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo bản 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *