2023 Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 50

a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: $\frac{21}{11}; 1\frac{1}{2}; \frac{3}{7}; \frac{-13}{6}; \frac{-1}{5}; -3.7.$

b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: $\frac{17}{48}; 2\frac{1}{5}; 2.45; \frac{-3}{61}; \frac{-1}{10}; 0.$

a) $ -3.7; \frac{-13}{6}; \frac{-1}{5}; \frac{3}{7}; 1\frac{1}{2}; \frac{21}{11}.$

b) $2.45; 2\frac{1}{5}; \frac{17}{48}; 0; \frac{-3}{61}; \frac{-1}{10}.$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 21: Nam châm điện

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *