2023 Sắp xếp các số sau theo thứu tự giảm dần: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 82: Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần:

a) $2\frac{1}{4};\sqrt{16};-\sqrt{83};-\sqrt{196}; -0.0(51)$

b)$21\frac{1}{6}; \sqrt{49}; -\sqrt{144}; -614.1; -111.0(3)$

a) $\sqrt{16};2\frac{1}{4};-0.0(51);-\sqrt{83};-\sqrt{196}$

b)$21\frac{1}{6}; \sqrt{49}; -\sqrt{144};  -111.0(3);-614.1$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Thực hiện các phản ứng sau: (a) C + O2 $\overset{t^{o}}{\rightarrow}$ CO2 (b) Al + O2 $\overset{t^{o}}{\rightarrow}$ Al4C3 (c) C + CO2 $\overset{t^{o}}{\rightarrow}$ CO (d) CaO + C $\overset{t^{o}}{\rightarrow}$ CaC2 + CO2 Xác định phản ứng tron | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *