2023 Sắp xếp lại các số liệu trong cột B cho phù hợp với cột A và điền các giá trị thích hợp vào cột C của bảng sau:


8.2. Sắp xếp lại các số liệu trong cột B cho phù hợp với cột A và điền các giá trị thích hợp vào cột C của bảng sau:

 


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Khẳng định nào sau đây là sai?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *