2023 Số hữu tỉ $\frac{a}{b}$ với a, b∈Z, b≠0a, b∈ℤ, b≠0 là

3. Số hữu tỉ $\frac{a}{b}$ với abZb0a, b∈ℤ, b≠0 là

A. a, b cùng dấu;

B. a, b khác dấu;

C. a = 0, b dương;

D. a, b là hai số tự nhiên.

=> Số hữu tỉ $\frac{a}{b}$ với a,bZ,b0a,b∈ℤ,b≠0 là dương nếu a, b cùng dấu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *