2023 Số nào trong các số: $\frac{-16}{3}$; $\sqrt{36}$; $\sqrt{47}$; −2π; $\sqrt{0.01}$;2+ $\sqrt{7}$ là số vô tỉ?

2.13.  Số nào trong các số: $\frac{-16}{3}$; $\sqrt{36}$; $\sqrt{47}$; −2π; $\sqrt{0.01}$;2+ $\sqrt{7}$ là số vô tỉ?

 

 

Các số $\frac{-16}{3}$; $\sqrt{36}$= 6;  $\sqrt{0.01}$ = 0.1 đều là số vô tỉ

Số 47 là số tự nhiên không chính phương nên  $\sqrt{47}$ là số vô tỉ

Các số  −2π ; $\sqrt{0.01}$;2+ $\sqrt{7}$ cũng số vô tỉ. Thật vậy, vì  πlà số vô tỉ nên −2π là số vô tỉ.

Số 7 là số tự nhiên không chính phương nên $\sqrt{7}$ là số vô tỉ, do đó 2+ $\sqrt{7}$ cũng là số vô tỉ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 https://tech12h.com/de-bai/tinh.html-21

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *