2023 Số nào trong các số sau là số vô tỉ?

2.14.  Số nào trong các số sau là số vô tỉ?

a = 0,777…; b = 0,70700700070000…; c = $\frac{-1}{7}$; d= $\sqrt{(-7)^{2}}$

a = 0,777… = 0,(7). Vì a được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn nên a không là số vô tỉ;

b = 0,70700700070000… Vì b được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên b là số vô tỉ;

c = 17−17 = -0,142857142857… = -0,(142857). Vì c được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn nên c không là số vô tỉ;

d= $\sqrt{(-7)^{2}}$ = d= $\sqrt{49}$ = 7 Vì d là số nguyên nên d không là số vô tỉ.

Vậy trong các số đã cho chỉ có số 0,70700700070000… là số vô tỉ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Khi phóng chùm tia α vào một lá vàng mỏng, người ta thấy rằng trong khoảng $10^{8}$ hạt α có một hạt gặp hạt nhân. a. Một cách gần đúng, hãy xác định đường kính của hạt nhân so với đường kính của nguyên tử. b. Với sự thừa nhận kết quả trên, hãy tính đườ | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *