2023 So sánh các số hữu tỉ sau:

1.4. So sánh các số hữu tỉ sau:

a) $\frac{-57}{2021}$ và $\frac{1}{6345}$

b)$\frac{-19}{35}$ và $\frac{-13}{21}$

c) $\frac{6}{73}$ và $\frac{9}{82}$

 

a) So sánh qua số trung gian: 0

$\frac{-57}{2021}$ < 0;  $\frac{1}{6345}$ > 0

=> $\frac{-57}{2021}$ < $\frac{1}{6345}$

b) Quy đồng mẫu số chung: 105

$\frac{-19}{35}$ = $\frac{57}{105}$

 $\frac{-13}{21}$ = $\frac{-65}{105}$

=> $\frac{-19}{35}$ > $\frac{-13}{21}$

c) Đưa về dạng 2 phân số cùng tử số: 18

$\frac{6}{73}$ = $\frac{18}{129}$ ;  $\frac{9}{82}$ < $\frac{18}{164}$

$\frac{18}{129}$ < $\frac{18}{164}$

=> $\frac{6}{73}$ < $\frac{9}{82}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S. | VBT toán 3 tập 1 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *