2023 So sánh giá trị của các biểu thức sau | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 12: So sánh giá trị của các biểu thức sau:

A = $10\frac{5}{7}$ x (-0,7)

B = $2\frac{4}{5}$ / (-0,4);

C = (-4,5) x $1\frac{31}{45}$.

Ta có: 

A = $10\frac{5}{7}$ x (-0,7) = $\frac{75}{7}$ x $\frac{-7}{10}$ = $\frac{-75}{10}$ = -7,5.

B = $2\frac{4}{5}$ / (-0,4) = 2,8 / (-0,4) = -7;

C = (-4,5) x $1\frac{31}{45}$ = $\frac{-45}{10}$ x $\frac{76}{45}$ = $\frac{-76}{10}$ = -7,6.

Do -7,6 < -7,5 < -7 nên ta có: C < A < B.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hai lớp 7A và 7B quyên góp được một số sách tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp, biết số học sinh của hai lớp lần lượt là 32 và 36. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *