2023 Số thứ tự của nhóm (trừ hai cột 9, 10 của nhóm VIIIB) bằng | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


5.8. Số thứ tự của nhóm (trừ hai cột 9, 10 của nhóm VIIIB) bằng

A. số electron.                   B. số lớp eleetron.   

C. số electron hoá trị.        D. số electron ở lớp ngoài cùng.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 1.62 Một nhóm học sinh làm thí nghiệm vật rơi. Đầu tiên, họ thả một quả bóng từ một độ cao xác định. | SBT Vật lí 10 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *