2023 Sử dụng các từ gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây nói về vòng đời của sinh vật: biến đổi lớn, cây trưởng thành, tạo quả, sinh trưởng, cây non, sinh sản, cá thể, quân thể, hạt, hình thái, ít biến đổi.

34.7. Sử dụng các từ gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây nói về vòng đời của sinh vật: biến đổi lớn, cây trưởng thành, tạo quả, sinh trưởng, cây non, sinh sản, cá thể, quân thể, hạt, hình thái, ít biến đổi.

Mỗi sinh vật đều trải qua một số giai đoạn sống khác nhau trong suốt đời sống của (1)… Ở thực vật, vòng đời thường chia thành hai giai đoạn chính là giai đoạn (2)… và giai đoạn (3) …, trong mỗi giai đoạn chính sẽ diễn ra một số biến đổi về hình thái, cấu trúc, sự thay đổi về đặc tính sinh hoá, sinh lí. Ví dụ, vòng đời của cây cam gồm các giai đoạn từ khi hạt nảy mầm thành (4) … đến (5)… và giai đoạn từ khi cây bắt đầu ra hoa, tạo quả và hình thành (6) … Ở động vật, vòng đời thường trải qua nhiều giai đoạn với sự thay đổi (7) … khác nhau, có loài có sự (8)… về hình thái như ếch (phát triển qua biến thái), có loài (9)… về hình thái như người (phát triển không qua biến thái).

Bài Hay  2023 https://tech12h.com/bai-hoc/giai-sbt-bai-3-hai-duong-thang-song-song.html

Sử dụng hình ảnh dưới đây để trả lời các Bài tập từ 34.8 – 34. 10.

 (1) cá thể

(2) sinh trưởng

(3) sinh sản

(4) cây non

(5) cây trưởng thành

(6) hạt

(7) hình thái

(8) biến đổi lớn

(9) ít biến đối.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *