2023 Sử học có vai trò như thế nào với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá? Em hãy tìm hiểu mối liên hệ giữa một số ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hoá với Sử học và điền vào chỗ trống (…) dưới đây. | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Bài 3: Sử học có vai trò như thế nào với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá? Em hãy tìm hiểu mối liên hệ giữa một số ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hoá với Sử học và điền vào chỗ trống (…) dưới đây.

Sử học có vai trò …………………………………………………………………………………………………….  

Sử học cung cấp …………………………………………………………………………………………………….

Các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hoá cung cấp 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Sử học có vai trò: quan trọng đối với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

  • Sử học cung cấp: chất liệu cốt lõi, tri thức, ý tưởng và cảm hứng cho một số ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; góp phần thúc đẩy sự sáng tạo những sản phẩm có giá trị của công nghiệp văn hóa.

  • Các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hoá cung cấp: những thông tin, tư liệu quý giá giúp sử học khôi phục bức tranh lịch sử xã hội một cách đầy đủ, chính xác và sinh động.

Bài Hay  2023 Tìm GTLN của mỗi biểu thức sau: | SBT Toán 7 Cánh diều

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *