2023 Sự phân bố electron trong một orbital dựa vào nguyên li hay quy tắc nào sau đây? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


3.2. Sự phân bố electron trong một orbital dựa vào nguyên li hay quy tắc nào sau đây?

A. Nguyên lí vững bền.               B. Quy tắc Hund.

C. Nguyên lí Pauli.                      D. Quy tắc Pauli.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 1 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 22

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *