2023 Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

3.4. Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào

A. nguyên tử khối tăng dần.               

B. điện tích hạt nhân tăng đần.

C. số khối tăng dần.                           

D. mức năng lượng electron.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Ghép nhiệt độ nóng chảy với chất tương ứng và giải thích. ChấtNhiệt độ nóng chảy ($^{o}C$) a) Nước1) - 138 b) Muối ăn2) 80 c) Băng phiến3) 0 d) Butane4) 801 | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *