2023 Tại sao khi ghép cành phải buộc chặt cành ghép vào gốc ghép?

39.7. Tại sao khi ghép cành phải buộc chặt cành ghép vào gốc ghép?

  • Phải buộc chặt cành ghép vào gốc ghép để mô dẫn (mạch gỗ và mạch rây) của cành ghép và gốc ghép dễ nối liền với nhau, đảm bảo thông suốt cho dòng nước, chất dinh dưỡng ởi từ gốc ghép đến cành ghép một cách dễ dàng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Lấy bao nhiêu thẻ mỗi loại để phù hợp với mỗi bảng sau | VBT Toán 3 chân trời sáng tạo tập 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *