2023 Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành, em hãy phân biệt biểu hiện của quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật theo mẫu sau:

38.3. Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành, em hãy phân biệt biểu hiện của quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật theo mẫu sau:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Phản ứng nào sau đây không có sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tố Mn? A. MnO2 + 4HCl $\overset{t^{o}}{\rightarrow}$ MnCl2 + Cl2 + 2H2O B. Mn + O2 → MnO2 C. 2HCl + MnO → MnCl2+ H2O D. 6KI + 2KMnO2 + 4H2O → 3I2 + 2MnO2 + 8KOH | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *