2023 Thông tin nào sau đây không đúng về $_{82}^{206}\textrm{Pb}$? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


2.5. Thông tin nào sau đây không đúng về $_{82}^{206}\textrm{Pb}$?

A. Số đơn vị điện tích hạt nhân là 82.           

B Số proton và neutron là 82.

C. Số neutron là 124.

D. Số khối là 206.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT Tin học 10 kết nối tri thức bài 17: Biến và lệnh gán | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *