2023 Tìm ba số x, y, z, biết: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 48: Tìm ba số x, y, z, biết:

a) $\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{6}$ và x + y + z = 98

b) $\frac{x}{5}=\frac{y}{-6}=\frac{z}{7}$ và  x – y – z =16

c) x / y / z = 2 / 3 / 4 và x + 2y – z = -8

d) $\frac{x}{-3}=\frac{y}{4}; \frac{y}{2}=\frac{z}{3} $và x + y + z = 14

a) $\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{6}$ và x + y + z = 98

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{6}=\frac{ x+y+z}{3+5+6}=\frac{98}{14}=7$

=>x = 21; y = 35; z = 42.

b) $\frac{x}{5}=\frac{y}{-6}=\frac{z}{7}$ và  x – y – z =16

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$\frac{x}{5}=\frac{y}{-6}=\frac{z}{7}=\frac{x-y-z}{5-(-6)-7}=\frac{16}{4}=4$

=>x = 20; y = -24; z = 28

c) x / y / z = 2 / 3 / 4 và x + 2y – z = -8

x / y / z = 2 / 3 / 4  => $\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}=\frac{x+2y-z}{2+2\times 3 -4 }=\frac{-8}{4}=-2$

=> x= -4; y = -6; z = -8

d) $\frac{x}{-3}=\frac{y}{4}; \frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ và x + y + z = 14

$\frac{x}{-3}=\frac{y}{4}; \frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ => $\frac{x}{-3}=\frac{y}{4}=\frac{z}{6}$ 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$\frac{x}{-3}=\frac{y}{4}=\frac{z}{6}=\frac{x+y+z}{-3+4+6}=\frac{14}{7}=2$

=> x = -6; y = 8; z =12.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Công cụ nào sau đây được dùng để tạo ra Hình 13.1? | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *