2023 Tìm hai số x, y, biết | SBT Toán 7 Cánh diều

BÀI TẬP

Bài 47: Tìm hai số x, y, biết:

a) $\frac{x}{3}=\frac{y}{4}$ và x + y = 14

b) $\frac{x}{4}=\frac{y}{-7}$ và x – y = 33

c) $x/y=2\frac{2}{3}$ và x – y = 60

d) x / 3 = y / 16 và 3x – y = 35.

a) $\frac{x}{3}=\frac{y}{4}$ và x + y = 14

$\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{x +y}{3+4}=\frac{14}{7}$

=> x = 6; y = 8.

b) $\frac{x}{4}=\frac{y}{-7}$ và x – y = 33

$\frac{x}{4}=\frac{y}{-7}= \frac{x-y}{4-(-7)}=\frac{33}{11}=3$

=> x = 12; y = -21. 

c) $x/y=2\frac{2}{3}$ và x – y = 60

 $x/y=\frac{8}{3}$ 

$\frac{x}{8}=\frac{y}{3}=\frac{x-y}{8-3}=\frac{60}{5} =12$

=> x = 96; y = 36

d) x / 3 = y / 16 và 3x – y = 35.

$\frac{x}{3}=\frac{y}{16}$

$\frac{3x}{9}=\frac{y}{16}=\frac{3x-y}{9-16}=\frac{35}{-7}=-5$

=> x = -15; y = -80

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nhà Hoa vừa thu hoạch lạc, Hoa chọn những củ già, chắc, bóc lấy hạt và lấy khoảng 300 g hạt chia thành hai phần bằng nhau. Một phần cất vào túi nylon hút chân không, một phần để trên đĩa và đặt trong phòng. Sau 7 ngày, Hoa thấy trên đĩa có nhiều hạt đã nả

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *