2023 Tìm số hữu tỉ x, biết: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 14: Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) $\frac{3}{7}$ + x = -1,5;

b) $3\frac{1}{5}$ – x = 1,6 + $\frac{7}{10}$;

c) x * $\frac{14}{3}$ = 2,5;

d) x / (- $\frac{3}{5}$) = $1\frac{1}{4}$.

a) $\frac{3}{7}$ + x = -1,5

x = -1,5 – $\frac{3}{7}$

x = $\frac{-27}{14}$;

b) $3\frac{1}{5}$ – x = 1,6 + $\frac{7}{10}$

x = $3\frac{1}{5}$ – 1,6 – $\frac{7}{10}$

x = 0,9;

c) x * $\frac{14}{3}$ = 2,5

x = 2,5 * $\frac{3}{14}$

x = $\frac{15}{28}$;

d) x / (- $\frac{3}{5}$) = $1\frac{1}{4}$

x = (- $\frac{3}{5}$) * $1\frac{1}{4}$

x = – 0,75.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 30: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *