2023 Tìm số thích hợp cho ô trống trong các hình tháp dưới đây theo quy tắc | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 15: Tìm số thích hợp cho ô trống trong các hình tháp dưới đây theo quy tắc.

a) 

ô 1 = $\frac{-1}{3}$ – $\frac{1}{3}$ = $\frac{-2}{3}$

ô 2 = $\frac{1}{3}$ – $\frac{-1}{3}$ = $\frac{2}{3}$

ô 3 = $\frac{-2}{3}$ – $\frac{2}{3}$ = $\frac{-4}{3}$

ô 4 = $\frac{-1}{3}$ – $\frac{1}{3}$ = $\frac{-2}{3}$

ô 5 = $\frac{2}{3}$ – $\frac{-2}{3}$ = $\frac{4}{3}$

ô 6 = $\frac{-4}{3}$ – $\frac{4}{3}$ = $\frac{-8}{3}$

b) 

ô 6 = $\frac{-1}{4}$ / $\frac{-1}{2}$ = $\frac{1}{2}$

ô 4 = $\frac{1}{2}$ * $\frac{-1}{3}$ = $\frac{-1}{6}$

ô 2 = $\frac{-1}{4}$ * $\frac{-1}{6}$ = $\frac{1}{24}$

ô 1 = $\frac{-1}{6}$ / $\frac{1}{224}$ = -4

ô 3 = -4 / $\frac{-1}{4}$ = 16

ô 5 = 16 / $\frac{-1}{2}$ = -32

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Câu 1: Tốc độ góc của bánh xe là bao nhiêu? | Vật rắn lý 12

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *