2023 Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống:

8.3. Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống:

a) 10 m/s =…?… km/h.

b)…?… km/h = 15 m/s.

c) 45 km/h =…?… m/.

d) 120 cm/s =…?… m/s =…?… km/h.

e) 120 km/h =…?… m/s =….?… cm/s.

a) 10 m/s = 36 km/h.

b) 54 km/h = 15m/s.

c) 45 km/h = 12,5 m/5s.

d) 120 cm/s = 1,2 m/s = 4,32 km/h.

e) 120 km/h = $\frac{100}{3}$ m/s =$\frac{10000}{3}$ cm/s.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Số nào sau đây là bình phương của một số hữu tỉ? | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *