2023 Tìm số thực x, biết: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 25: Tìm số thực x, biết:

a)$ \left | x \right | = \frac{13}{17}$

b) $\left |  x+2.037\right | = 0$

c) $\left |  x-22\right |= -\sqrt{3}$

d) $\left |x  \right | = x$

e*) $\left |x  \right |+\left | x+1 \right |=0$

a)$ \left | x \right | = \frac{13}{17}$

Do $ \left | x \right | = \frac{13}{17}$ nên x = $\frac{13}{17}$ hoặc x = $\frac{-13}{17}$

b) $\left |  x+2.037\right | = 0$

=> x + 2.037 = 0 => x = -2.037

c) $\left |  x-22\right |= -\sqrt{3}$

Do $\left |  x-22\right |$ lớn hơn hoặc bằng 0  với mọi số thực x mà $-\sqrt{3}$ < 0 nên không có giá trị x thỏa mãn.

d) $\left |x  \right | = x$

Ta có $\left |x  \right | = x$ với mọi số thực x không âm. Vậy x lớn hơn hoặc bằng 0.

e*) $\left |x  \right |+\left | x+1 \right |=0$

Do $\left |x  \right |$lớn hơn hoặc bằng 0, $\left | x+1 \right |$lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi số thực x nên  $\left |x  \right |+\left | x+1 \right |$lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi số thực x. Do đó $\left |x  \right |+\left | x+1 \right | = 0$ khi $\left |x  \right |= 0 $ và $ \left | x+1 \right | = 0$

Bài Hay  2023 Âm thanh không truyền được trong chân không vì

Suy ra x đồng thời bằng 0 và bằng -1 (vô lí) => không có giá trị x thỏa mãn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *