2023 Tìm x, biết: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 84: Tìm x, biết:

a) $x+\frac{6}{23}+(-0.7)+\frac{17}{23}=0$

b)$\left |  x\right |-\frac{1}{2}=\frac{9}{2}$

c) $2x+\sqrt{0.81}-\left | \frac{-5}{4} \right | /(-\frac{1}{2})^{2}=-0.1$

d*)$\left | x \right |+\left |  x+1\right |= -\frac{3}{4}$

a) $x+\frac{6}{23}+(-0.7)+\frac{17}{23}=0 $

$x+(\frac{6}{23}+\frac{17}{23})-0.7=0 $

x + 1 – 0.7 = 0

x = -0.3

b)$\left |  x\right |-\frac{1}{2}=\frac{9}{2}$

$\left |  x\right |=5$

x = 5  hoặc x = -5

c) $2x+\sqrt{0.81}-\left | \frac{-5}{4} \right | /(-\frac{1}{2})^{2}=-0.1$

2x + 0.9 -5 = -0.1

x = 2

d*)$\left | x \right |+\left |  x+1\right |= -\frac{3}{4}$

Ta có $\left | x \right | \geq 0; \left |  x+1\right |\geq0$ với mọi số thực x nên$ \left | x \right |+\left |  x+1\right | \geq 0$ với mọi số thực x

Mà $-\frac{3}{4}$ < 0 nên không có giá trị x thỏa mãn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tìm các đa thức P(x) và Q(x), biết P(x) + Q(x) = $x^{2}+1$ và P(x) - Q(x) = 2x | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *