2023 Tìm x, biết | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 10: Tìm x, biết:

a) $x+2 \times\sqrt{16}=-3\times\sqrt{49};$

b) $2x-\sqrt{1.69}=\sqrt{1.21};$

c)$ 5\times(\sqrt{\frac{1}{25}}-x)-\sqrt{\frac{1}{81}}=-\frac{1}{9}$

d)$2+\frac{1}{6}-x = 10\times\sqrt{0.01}-\sqrt{\frac{25}{36}}$

a) $x+2 \times\sqrt{16}=-3\times\sqrt{49}$

$x + 2 \times 4 = -3 \times 7$

$x + 8 = -21$

$x = -29$

b) $2x-\sqrt{1.69}=\sqrt{1.21}$

2x – 1.3 = 1.1

x = 1.2

c)$ 5\times(\sqrt{\frac{1}{25}}-x)-\sqrt{\frac{1}{81}}=-\frac{1}{9}$

$ 5\times(\frac{1}{5}-x)-\frac{1}{9}=-\frac{1}{9}$

$ 5\times(\frac{1}{5}-x) = 0$

$\frac{1}{5}-x=0$

$ x= \frac{1}{5}$

d)$2+\frac{1}{6}-x = 10\times\sqrt{0.01}-\sqrt{\frac{25}{36}}$

$2+\frac{1}{6}-x = 10\times0.1-\frac{5}{6}$

$2+\frac{1}{6}-x = 1 -\frac{5}{6}$

x = 2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 2. Giữ gìn và phát huy truyền thống địa phương | SBT hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *