2023 Tính giá trị của biểu thức: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức:

a) $7\times \sqrt{0.36}-5 \times\sqrt{25}$

b) $11 \times\sqrt{1.69}+3\times \sqrt{0.01}$

c) $3\times \sqrt{\frac{1}{9}}+1.5 \times\sqrt{225}$

d) $0.1\times \sqrt{100}-\sqrt{\frac{4}{25}}$

a) $7\times \sqrt{0.36}-5 \times\sqrt{25} = 7\times0.6-5\times5 = 4.2-25=-20.8$

b) $11 \times\sqrt{1.69}+3\times \sqrt{0.01} = 11\times1.3+3\times0.1=14.3+0.3=14.6$

c) $3\times \sqrt{\frac{1}{9}}+1.5 \times\sqrt{225}=3\times \frac{1}{3}+1.5\times15= 1+22.5=23.5$

d) $0.1\times \sqrt{100}-\sqrt{\frac{4}{25}}=0.1\times10-\frac{2}{5} =1-0.4=0.6$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Đặc điểm chính dưới đây là của đới khí hậu nào trên Trái Đất? Viết tên đới khí hậu vào chỗ …… cho phù hợp | VBT Tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *