2023 Tính giá trị của mỗi biểu thức sau | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 31: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau : 

$a) \frac{45}{4} – (2\frac{5}{7} + 5.25); $

b) $\frac{5}{9} / 2.4 – \frac{41}{9} / 2.4;$

c) $( -\frac{3}{4} + \frac{5}{13}) \times \frac{7}{2} – ( \frac{9}{4} – \frac{8}{13}) \times \frac{7}{2}$

$a) \frac{45}{4} – (2\frac{5}{7} + 5.25) $

$= \frac{45}{4} – (\frac{19}{7} + \frac{21}{4} )$

$= \frac{45}{4} – \frac{223}{28}$

$= \frac{23}{7}$

b) $\frac{5}{9} / 2.4 – \frac{41}{9} / 2.4$

= $(\frac{5}{9} – \frac{41}{9}) / 2.4$ = (-4) / 2.4 = $\frac{-5}{3} $

c) $( -\frac{3}{4} + \frac{5}{13}) \times \frac{7}{2} – ( \frac{9}{4} – \frac{8}{13}) \times \frac{7}{2}$

= $( -\frac{3}{4} + \frac{5}{13} – \frac{9}{4} + \frac{8}{13}) \times \frac{7}{2} $

= (-2) $\times \frac{7}{2} $ = -7

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Em hiểu những lời đối thoại ở đoạn 1 và đoạn 2 là của ai? Đánh dấu x vào những ô thích hợp: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *