2023 Tính giá trị của mỗi biểu thức | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 22: Tính giá trị của mỗi biểu thức:

a) $\left |  -11\right |+ \left | 22 \right |+\left | -33 \right | -44$

b) $2\times \left | -21 \right |-3\times \left |  125\right |-5\times \left |  -33\right |-\left | 2 \times 21 \right |$

c)$ 2.8 +3\times \left |-  \frac{13}{3}\right |+0.2\times \left |6  \right |+5\times \left |  -10\right |$

d) $(-1.5)+2\times \left | 2\frac{1}{2} \right |-6\times \left |\frac{-16}{3}  \right |+5\times \left | -0.3 \right |$

a) $\left |  -11\right |+ \left | 22 \right |+\left | -33 \right | -44$

= 11 + 22 + 33 – 44 = 22

b) $2\times \left | -21 \right |-3\times \left |  125\right |-5\times \left |  -33\right |-\left | 2 \times 21 \right |$

= $2 \times21 – 3 \times125 – 5 \times33 – 42$

= 42 – 375 – 165 – 42 = – 540

c)$ 2.8 +3\times \left |-  \frac{13}{3}\right |+0.2\times \left |6  \right |+5\times \left |  -10\right |$

= $2.8 +3\times\frac{13}{3}+0.2\times6+5\times10 $

= 2.8 + 13 + 1.2 + 50 = 67

d) $(-1.5)+2\times \left | 2\frac{1}{2} \right |-6\times \left |\frac{-16}{3}  \right |+5\times \left | -0.3 \right |$

Bài Hay  2023 Viết tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời vào …… cho phù hợp | VBT Tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

=$ (-1.5)+2\times \frac{5}{2} -6\times\frac{16}{3} +5\times0.3$

= -1.5 + 5 – 32 + 1.5 = -27

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *