2023 Tính một cách hợp lí | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 13: Tính một cách hợp lí:

a) $\frac{-3}{11}$ + 0,35 – $\frac{8}{11}$;

b) $\frac{9}{19}$ – 1,251 + $\frac{10}{19}$ + 1,251;

c) -8 * $\frac{24}{7}$ * 0,125;

d) 0,25 * $\frac{7}{15}$ – $\frac{1}{4}$ * $\frac{-8}{15}$ + 2,75.

a) $\frac{-3}{11}$ + 0,35 – $\frac{8}{11}$ = ( $\frac{-3}{11}$ – $\frac{8}{11}$ ) + 0,35 = -1 + 0,35 = -0,65.

b) $\frac{9}{19}$ – 1,251 + $\frac{10}{19}$ + 1,251 = ( $\frac{9}{19}$ + $\frac{10}{19}$ ) + ( -1,251 +1,251) = 1 + 0 = 1 ;

c) -8 * $\frac{24}{7}$ * 0,125 = ( – 8 * 0,125 ) * $\frac{24}{7}$ = (-1) * $\frac{24}{7}$ = $\frac{-24}{7}$;

d) 0,25 * $\frac{7}{15}$ – $\frac{1}{4}$ * $\frac{-8}{15}$ + 2,75

= 0,25 * $\frac{7}{15}$ – 0,25 * $\frac{-8}{15}$ + 2,75

= 0,25 * ($\frac{7}{15}$ – $\frac{-8}{15}$) + 2,75

= 0,25 * 1 +2,75 = 0,25 + 2,75 = 3.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Em hãy nêu 5 việc làm, hành vi thể hiện giữ chữ tín và 5 việc làm, hành vi không giữ chữ tín trong cuộc sống | SBT công dân 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *