2023 Tính tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25 m, 31 m, 41 m. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s.

Câu 6: SGK Vật lí 12 – Trang 115:

Tính tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25 m, 31 m, 41 m. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là  3.108 m/s.

Ta có: $\lambda  = \frac{v}{f}$ $\Rightarrow $ $f = \frac{v}{\lambda } = \frac{c}{\lambda }$ (Tốc độ truyền sóng điện từ bằng tốc độ ánh sáng c = 3.108 (m/s).

Áp dụng công thức trên, ta có các kết quả sau:

Với $\lambda  = 25$ (m) thì $f = 12.10^{6}$ (Hz) hay $f = 12$ (MHz).

Với $\lambda  = 31$ (m) thì $f = 9,68.10^{6}$ (Hz) hay $f = 9,68$ (MHz).

Với $\lambda  = 41$ (m) thì $f = 7,32.10^{6}$ (Hz) hay $f = 7,322$ (MHz).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nguồn năng lượng bắt đầu được sử dụng từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai là | SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *