2023 Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có vai trò quan trọng đổi với

21.5. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có vai trò quan trọng đổi với

A. sự chuyển hoá của sinh vật.

B. sự biến đổi các chất.

C. sự trao đổi năng lượng.

D. sự sống của sinh vật.

  • D. sự sống của sinh vật.

=> Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là hoạt động sống cơ bản, cung cấp vật chất và năng lượng cho các hoạt động sống khác của cơ thể sinh vật; nếu không có trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng thì sự sống của sinh vật không thể tiếp diễn → Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò quan trọng đối với sự sống của sinh vật.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chủ đề | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *