2023 Trao đối khí ở thực vật diễn ra thông qua quá trình nào?

28.2. Trao đối khí ở thực vật diễn ra thông qua quá trình nào?

A. Quang hợp và thoát hơi nước.

B. Hô hấp.

C. Thoát hơi nước.

D. Quang hợp và hô hấp.

  • D. Quang hợp và hô hấp.

=> Ở thực vật, trao đổi khí được thực hiện trong quá trình quang hợp và hô hấp.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tìm những câu có sử dụng biện pháp tu từ chêm xen trong văn bản Tôi thích làm qua và chỉ ra tác dụng của các biện pháp ấy. | SBT Ngữ Văn 10 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *