2023 Trên một cung đường dốc gồm ba đoạn: lên dốc, đường bằng và xuống dốc. Một ô tô lên dốc hết 30 min, chạy trên đoạn đường bằng với tốc độ 60 km/h trong 10 min, xuống dốc cũng trong 10 min. Biết tốc độ khi lên dốc bằng nửa tốc độ trên đoạn đường bằng, tốc đ

8.10*. Trên một cung đường dốc gồm ba đoạn: lên dốc, đường bằng và xuống dốc. Một ô tô lên dốc hết 30 min, chạy trên đoạn đường bằng với tốc độ 60 km/h trong 10 min, xuống dốc cũng trong 10 min. Biết tốc độ khi lên dốc bằng nửa tốc độ trên đoạn đường bằng, tốc độ khi xuống dốc gấp 1,5 lần tốc độ trên đoạn đường bằng. Tính độ dài cung đường trên.

Vì $v_{1}$ = $\frac{v_{2}}{2}$=> $v_{1}$30 km/h và v; = 1,5v; —> v; = 90 km/h.

Bài Hay  2023 Tìm từ ngữ chỉ các âm thanh được so sánh với nhau trong các câu thơ sau rồi điền vào bảng. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

S=$v_{1}$$t_{1}$ + $v_{2}$$t_{2}$  + $v_{3}$$t_{3}$ = 15 + 10 + 15 = 40 km.

Độ dài cả cung đường là 40 km.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *