2023 Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng? Vì sao? | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 2: Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng? Vì sao?

a) $\sqrt{81} = \pm 9$.

b) $ \sqrt{81} = -9$

c) $\sqrt{81} = 9$

Cách viết ở câu c đúng do căn bậc hai số học của 81 là 9.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *