2023 Trong các hình vẽ dưới đây, các vòng tròn có kích thước khác nhau biểu diễn các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau. Hình vẽ nào biểu diễn khí hydrogen chloride?

5.10. Trong các hình vẽ dưới đây, các vòng tròn có kích thước khác nhau biểu diễn các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau. Hình vẽ nào biểu diễn khí hydrogen chloride?

  • Hình C. Các hình A, D biểu diễn đơn chất, hình B biểu diễn hỗn hợp 2 đơn chất, hình C biểu diễn hợp chất (khí khí hydrogen chloride là hợp chất).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 https://tech12h.com/de-bai/cho-fracfrac-12-5-times-frac32215frac29-frac232.html

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *