2023 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai?

2.10. Những số nào sau đây có căn bậc hai số học?

0,9; -4; 11; -100; $\frac{4}{5}$π45; π.

Những số không âm là những số có căn bậc hai số học.

=> Do đó 0,9; 11; 45;$\frac{4}{5}$ là những số có căn bậc hai số học.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tìm số tự nhiên n nhỏ hơn 45 sao cho x= \frac{\sqrt{n}-1}{2} là số nguyên.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *