2023 Trong các phân số $\frac{8}{50}; \frac{12}{39}; \frac{21}{42}; \frac{25}{100}$, phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 48: Trong các phân số $\frac{8}{50}; \frac{12}{39}; \frac{21}{42}; \frac{25}{100}$, phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

A.$\frac{8}{50}$;

B.$ \frac{12}{39};$

C. $\frac{21}{42};$

D. $\frac{25}{100}$

$\frac{8}{50} = 0.16; \frac{12}{39} = 0.(307692); \frac{21}{42} = 0.5; \frac{25}{100} = 0.25$

Đáp án: B.$ \frac{12}{39};$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (dùng dấu ngoặc để nhận rõ chu kì): | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *