2023 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao? | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 3: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?

a) Số 0 vừa là số vô tỉ, vừa là số hữu ti.

b) Căn bậc hai số học của x không âm là số y sao cho $y^{2} = x$

c)$ \sqrt{15}$ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

a) Sai. Vì 0 là số thập phân hữu hạn nên số 0 là số hữu tỉ, không phải số vô tỉ.

b) Sai. Vì căn bậc hai của số x không âm là số y không âm sao cho $y^{2} = x$.

c) Đúng. Vì 15 không là bình phương của bất kì số nguyên dương nào nên $ \sqrt{15}$ là số vô tỉ và viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Bài Hay  2023 https://tech12h.com/bai-hoc/giai-sbt-tieng-anh-10-global-success-unit-5-inventions-ii-vocabulary.html

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *