2023 Trong các phát biểu sau:

23.4. Trong các phát biểu sau:

(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

(2) Cung cấp khí oxygen.

(3) Điều hoà trực tiếp mực nước biển.

(4) Tăng hàm lượng khí carbon dioxide trong không khí

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

=> (4) Tăng hàm lượng khí carbon dioxide trong không khí

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) tả cuốn sách của em, trong đó có hình ảnh so sánh dựa vào gợi ý: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *