2023 Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có tất cả các phần tử đều là số vô tỉ? | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 5: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có tất cả các phần tử đều là số vô tỉ?

a) A = ${-0.1, \sqrt{12}; \frac{21}{32} ; -316};$

b) B = ${32.1; \sqrt{25}; \sqrt{\frac{1}{16}}; \sqrt{0.01}}$

c) C = ${\sqrt{3}; \sqrt{5}; \sqrt{31}; \sqrt{83}}$

d) D = ${\frac{-1}{3}; \frac{231}{2}; \frac{2}{5}; -3}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hành động nào sau đây của vua Trần (năm 1257) thể hiện rõ ý chí, thái độ kiên quyết chống lại cuộc xâm lược của quân Mông Cổ? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *