2023 Trong đợt chống dịch Covid – 19, để hưởng ứng phong trào “ATM gạo” | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 51: Trong đợt chống dịch Covid – 19, để hưởng ứng phong trào “ATM gạo”, ba quận I, II, III đã ủng hộ tổng cộng 120 tạ gạo. Số gạo ủng hộ ba quận I, II, III tỉ lệ với ba số 9; 7; 8. Tính số gạo mỗi quận đã ủng hộ.

Gọi số gạo đã ủng hộ của quận I, II, III lần lượt là x, y, z, ta có:

x + y + z = 120 (tạ) và $\frac{x}{9}=\frac{y}{7}=\frac{z}{8}$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$\frac{x}{9}=\frac{y}{7}=\frac{z}{8} = \frac{x+y+z}{9+7+8}=\frac{120}{24}=5$

=> x = 45 (tạ); y = 35 (tạ); z = 40 (tạ)

Vậy số gạo đã ủng hộ của quận I, II, III lần lượt là 45 tạ, 35 tạ, 40 tạ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 1 bài Cộng hai số thập phân Toán 5 trang 50

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *