2023 Trong giãm gạo có chứa từ 7% đến 20% acetic acid (phân tử gồm 2 nguyên tử carbon,……….

6.17. Trong giãm gạo có chứa từ 7% đến 20% acetic acid (phân tử gồm 2 nguyên tử carbon, 4 nguyên tử hydrogen và 2 nguyên tử oxygen). Theo em, acetic acid là chất ion hay chất cộng hoá trị? Tính khối lượng phân tử của hợp chất này.

  • Phân tử acetic acid là chất cộng hoá trị (do phân tử gồm các nguyên tố phi kim). Khối lượng phân tử acetic acid = 12 x 2 + 1 x 4+ 16 x 2 = 60 (amu).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 2.8. Trong tự nhiên, bromine có hai đồng vị bền là $_{35}^{79}\textrm{Br}$ chiếm 50,69% số nguyên tử và $_{35}^{81}\textrm{Br}$ chiếm 49,31% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của bromnne là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *