2023 Trong hình 9, điểm nào biểu diễn số hữu tỉ $\frac{3}{2}$ trên trục số? | SBT Toán 7 Cánh diều


BÀI TẬP

Bài 45: Trong hình 9, điểm nào biểu diễn số hữu tỉ $\frac{3}{2}$ trên trục số?

A. Điểm M

B. Điểm N

C. Điểm P

D. Điểm Q

 


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho đa thức $Q(t)=3t^{2}+15t+12$ | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *