2023 Trong một thí nghiệm đo tốc độ của xe đồ chơi chạy pin, khi cho xe chạy qua hai cổng quang điện cách nhau 20 cm thì thời gian xe chạy qua hai cổng quang điện được hiển thị trên đồng hồ là 1,02 s. Tính tốc độ chuyển động của xe.

10.3. Trong một thí nghiệm đo tốc độ của xe đồ chơi chạy pin, khi cho xe chạy qua hai cổng quang điện cách nhau 20 cm thì thời gian xe chạy qua hai cổng quang điện được hiển thị trên đồng hồ là 1,02 s. Tính tốc độ chuyển động của xe.

 Tốc độ chuyển động của xe:

v = $\frac{s}{t}$ = $\frac{20}{1.02}$ = 19.6 cm/s

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Choose the best answers to complete the conversations. (4 pts) | SBT Tiếng Anh 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *