2023 Trong sinh sản vô tính,chồi con hình thành được nhìn thấy ởsinh vật nào dưới đây?

37.6. Trong sinh sản vô tính,chồi con hình thành được nhìn thấy ởsinh vật nào dưới đây?

A. Con người.

B. Amip.

C. Thuỷ tức.

D. Vi khuẩn.

=> Khi điều kiện thuận lợi, thủy tức sinh sản vô tính bằng đâm chồi, nhưng khi điều kiện sống khó khăn thì chúng chuyển sang sinh sản hữu tính. Hợp tử được hình thành có vỏ bọc bảo vệ, sống tiềm sinh cho đến khi có điều kiện thuận lợi trở lại thì tiếp tục phát triển.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Thực hiện các phép cộng theo quy trình sau | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *